Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
Работна среща на училищните библиотекари от град София
2011.02.22 07:47 от rre_reny
 На 17.02. 2011 година в зала „Вяра” на Столична библиотека се проведе 
работна среща на училищните библиотекари от гр. София, организирана от
Методичен отдел при Столична библиотека с акцент върху дейности,
осъществявани от Българската библиотечно-информационна асоциация
http://www.lib.bg/ . Ели Попова (Директор изпълнително бюро на ББИА)
презентира проекта „Насоки и устойчиво развитие на библиотечния сектор в
България“. Антоанета Димтрова, координатор на квалификационна и издателска
дейност, представи програмите за професионално образование и квалификация
на Центъра за продължаващо обучение на библиотекари към ББИА
http://www.lib.bg/train/ . Представителите на секция Училищни библиотеки
към ББИА информираха за развитието на професионалното обединение –
осъществени иницативи и предстоящи задачи
http://libonline-bg.com/index.php?page=guesttopic&id=71. 

    Председателят на секция Училищни библиотеки, Пролет Димитрова,
направи отчет за работата през 2010 година и очерта основните насоки за
2011г. Присъстващите бяха запознати с мерките, предприети за законово
регламентиране на библиотечно-информационното осигуряване и обслужване в
училищната среда и статута на училищния библиотекар, осъществявани със
съдействието на ББИА и Асоциация „Българска книга“. Отбелязани бяха 
междуучилищни инициативи, сред които интересно е участието на ученици от
столични училища в написване на фантастичен разказ под мотото „Библиотеката
оживява“. Пролет Димитрова акцентира и на включването в квалификационните
програми на ЦПОБ, които подпомагат професионалното израстване на
библиотекарите. Приоритет в дейността на секцията е видимостта на
училищната библиотека в общественото пространство с нейните положителни
традиции и съвременни проблеми. Важно значение има превръщането й в
национална и установяване на контакти с училищни библиотекари от страната.
Предвижда се продължаване на участието в събитията от календара на ББИА
като Национална библиотечна седмица и Маратон на четенето, в Малкото голямо
четене и организиране на междуучилищни прояви.
 Даниела Цветкова – заместник-председател на секцията направи презентация
със заглавие „Заедно да направим училищните библиотеки видими!”. С нея беше
поставено началото на кампания със същото мото, чиято цел е разкриване на
на училищните библиотеки като стойностен партньор в образователния процес.
Идеята за кампанията е породена от необходимостта да се запознае
обществото с възможностите, които предоставят – библиотечно-информационни
услуги, извънкласни дейности и мероприятия, индивидуална работа с деца за
личностно израстване, съвместни междуучилищни събития и др. В
презентацията бяха представени работни групи, в които училищните
библиотекари да вземат участие. Единствено обединените усилия могат да
превърнат тази кампания в реалност. 
Рени Велкова и Богдана Андреева направиха презентация за функциите и
ползата от употребата на уеббазираното приложение „Елекронен каталог –
медиатеки в училище ”http://libonline-bg.com/ , чиито хостинг и домейн през
2011 г. са финансирани от ББИА. Акцентира се на основното му
предназначение, свързано със създаването на своден каталог на фондовете на
училищните библиотеки и онлайндостъп до библиографските описания на
заглавията. Бяха показани услугите за потребителите и библиотечния софтуер,
полезен за библиотекарите.  Сайтът е полезно и ефективно приложение за
цялата училищна общност.
	 
 Ели Попова покани училищните библиотекари да изполват пълноценно ресурсите
(заседателна зала, библиотека, интернетдостъп) и експертната помощ на ББИА.
 Галя Рашеева – Началник методичен отдел в Столична библиотека даде
професионални указания за дейностите в училищните библиотеки. Срещата
премина делово и се очаква инициативите, предложени на нея да бъдат 
развивани и осъществявани.
[последно редактирано от rre_reny на 2011.02.22 11:49 ]
2011.02.22 11:30 от rre_reny
ОТЧЕТ НА СУБ към ББИА за 2010 година


През изминалата 2010 година Секцията на училищните библиотекари продължи 
дейността си, насочвайки усилията си към приоритетите за училищните
библиотеки - правно регулиране за библиотечно–информационното обслужване,
прилагане на добри практики, професионално усъвършенстване и др.

Приемането на новия Закон за училищното образование е единствената
възможност да се регламентират статута, функциите, задачите и финансирането
на училищната библиотека като съвременен библиотечно-информационен център.

С цел училищните библиотеки да бъдат включени в новия закон и да бъде
регламентиран техния статут членовете на Секцията на училищните
библиотекари подготвиха и изпратиха писма до Министъра на образованието,
младежта и науката Сергей Игнатов, след което и до ресорния министър Милена
Дамянова, в които бяха включени Предложения към Проектозакона за
училищното образование, създадени съвместно с колеги от СУБ и Българската
библиотечно-информационна асоциация и подкрепени от Асоциация „Българска
книга”. 
По време на националната библиотечна седмица бяха проведени срещи с
председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта към НС - Огнян Стоичков от представители на ББИА, СУБ,
Асоциация „Българска книга” и като гост и застъпник присъства и
председателя на Американската библиотечна асоциация Робърта Стивънс.
След тези срещи в Комисията по образование към НС бяха депонирани
представените им предложения. Към настоящия момент те очакват одобрението
на Министъра на образованието, младежта и науката, за да бъдат включени в
новия Закон за училищното образование.
Секцията участва с доклад и презентация на тема "Училищните библиотеки -
традиции и предизвикателства" на годишната конференция на ББИА през месец
юни.
Както и в предходните години, библиотекарите от Секцията участват активно в
мероприятията, организирани от ББИА като „Маратон на четенето” и Национална
библиотечна седмица. 
Беше осъществена инициативата за написване на фантастичен разказ със
заглавие „Библиотеката оживява”, с участието на около 25 ученици от няколко
столични училища. Най-добрите разкази са събрани и търсим варианти за
електронното им публикуване, тъй като за книжен вариант са необходими
средства, а ако вие имате идеи и предложения за това, моля да ги споделите
с нас.
  	
През изминалата 2010 г. и началато на настоящата 2011г. членовете на
Секцията редовно и активно се включват в курсовете, организирани от ЦПОБ.
Участвахме в курсовете „Презентации и презентиране”, „Изработване и
управление на проекти в библиотечно-информационния сектор”, „Обучение на
обучители по информационна грамотност” и „Похвати на застъпничество в полза
на училищните библиотеки”. Предстои участие в курса „Уеб проектиране”,
който ще се проведе в края на месец февруари.
 	

Не оставаме назад от новите ИКТ и възможностите, които предоставят те, да
покажем повече от нашите дейности на широк кръг от хора, и от миналата
година Секцията ни има свой профил в социалната мрежа Фейсбук. Той е с
името Училищни библиотеки и в него се качва актуална информация и снимки за
събитията в отделните библиотеки, а някои училищни библиотеки имат и
собствен ФБ профил. Наши приятели във ФБ са много колеги от училищни,
читалищни, регионални и университетски библиотеки от страната, издателства,
театри и други.
 	
Щастливи сме от факта, че ББИА пое ангажимента да извършва заплащането на
домейна и хостинга, необходими за поддържането на нашия сайт всяка година.

Интернетсайтът, който представлява безплатен своден каталог на фондовете на
училищните библиотеки, продължава да се попълва с различна информация, не
само с каталожна, но в него ще се чаква и електронното ни списание, в което
ще представяме добрите библиотечни практики, и което ще ви покажем след
малко. 

И през изминалата година, членовете на Секцията се събират редовно на
работни срещи, на които се коментират важните за училищните библиотеки
проблеми и се търсят възможности за тяхното разрешаване и модернизиране,
споделя се опит и добри практики.
 	Във връзка с това, имаме новина, че предстои разширяването на Секцията
ни и превръщането й в Национална секция на училищните библиотекари с
помощта, разбира се на ББИА. 
За тази цел подготвяме да създадем База данни за училищните библиотеки и
библиотекари от гр. София и от страната.
Ще ви раздадем адресни карти, които да попълните и молим всеки от вас,
който познава колеги от провинцията да посочи и техните контакти, или да ни
пише на имейла, ако в момента не разполага с тях. 
Освен това, заедно с ББИА подговяме и анкета, която чрез регионалните
библиотеки да достигне до колегите – чрез нея искаме да получим яснота по
въпроса какво е състоянието на училищните библиотеки в провинцията –
библиотечен фонд, автоматизация, финансиране, какъв е щата, кой изпълнява
функцията на библиотекар и какво образование има и др.
	
	И накрая, но не на последно място, стартираме кампанията „Заедно да
направим училищните библиотеки видими!” като покажем образа на модерната
училищна библиотека. 
За целта е необходимо всеки един от нас да даде своя принос за това, чрез
предоставяне на информация за електронното ни списание по имейл, чрез
помощ, като се включи в някои от работните екипи, за които ще стане дума
след малко, като посочи желанието си за участие и в адресните карти, които
ще раздадем, или по друг начин, според възможностите на всеки.

Изготвил: Пролет Димитрова – Председател на СУБ на ББИА
2011.06.03 12:52 от antoaneta sl.
Убедена съм, че училищните библиотекари ще оценят усилията и ще направят
нужното, за да се види нашият труд и да се оцени по достойнство.
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.019 s